Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny oraz Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest Dyrektor Szkoły, tel.  (43) 8435576;
 2. W w.w. placówkach wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania sprostowania nieprawidłowych danych
  3. żądania usunięcia danych, gdy:

   – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

   – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)  żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   – osoby te kwestionują prawidłowość danych

   – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

   – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość realizowania obowiązku szkolnego ucznia w w.w.placówkach. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. W szczególności nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich stosowane profilowanie.

Zadzwoń

43 843-55-76