Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich


Stowarzyszenie Przyjaciół  Szkół Katolickich jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1990 r. w wielu obszarach życia społecznego w Polsce.


Programowe założenia Stowarzyszenia to:
- wspieranie rodziny i jej funkcji,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- aktywizacja środowisk wiejskich,
- pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagubionym i zagrożonym oraz ich rodzicom.


Powyższe założenia realizowane są poprzez prowadzenie szkół i placówek wychowawczych, wspierających integralny rozwój osoby ludzkiej. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi ponad 80 szkół, w tym podstawowe, podstawowe integracyjne, gimnazja, gimnazja integracyjne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, zawodowe szkoły specjalne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy. Ich misją jest prowadzenie człowieka ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia, co można wyrazić słowami "KSZTAŁCIMY, ABY WYCHOWAĆ".


Działalność podejmowana przez Stowarzyszenie służy:
- podnoszeniu poziomu edukacyjnego, społecznego i kulturowego wielu środowisk w Polsce,
- budowaniu wspólnot szkolnych, w których także dzieci niepełnosprawne znajdą bezpieczne i życzliwe miejsce dla swojego rozwoju,
- wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich,
- dobru człowieka i jego integralnemu rozwojowi.


Za całokształt swojej działalności Stowarzyszenie otrzymało w 2000 r. nagrodę PRO PUBLICO BONO w dziedzinie edukacji. Przyznana nagroda promująca organizacje działające na rzecz pożytku publicznego jest potwierdzeniem rzetelności i skuteczności prowadzonych przez Stowarzyszenie działań. U ich podstaw leży troska o człowieka i dobro wspólne.


Liceum Katolickie w Wieluniu powstało w 1993 roku m.in. z inicjatywy założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – księdza Stanisława Gancarka. Mimo przekształcenia ze szkoły prywatnej na publiczną pozostało w strukturach Stowarzyszenia jako jedyna niesamorządowa szkoła ponadgimnazjalna w Wieluniu.

Zadzwoń

43 843-55-76